Veri Sorumluları Sicili (”VERBİS”) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (”Kanun”) uyarınca veri sorumluları olarak addedilen gerçek ve tüzel kişilerin kayıt olmak zorunda oldukları ve bu kişilerin gerçekleştirmiş oldukları veri işleme faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (”Kurul”) gözetiminde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

Bu doğrultuda çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30.09.2020 tarihine kadar kayıt yaptırmaları zorunlu olmasına rağmen söz konusu kriterleri taşıyan bazı veri sorumlularının  COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği KVK Kurulu tarafından tespit edilmiştir. Kurul tarafından işbu  haller gözönüne alınarak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, veri sorumlularının otuz gün ek süre verilmesine karar verilmiştir.

Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi halinde veri sorumluları 9.013 TL’den 1.802,641 TL’ye kadar idari para cezası yaptırımı ile karşılaşabileceği düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (VERBİS) gerçek ve tüzel kişilerin sicile kaydının nasıl yapılacağını düzenlemiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılarak atanan irtibat kişisi tarafından VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılır ve gelen ekranlara bilgi girişi yapılarak kayıt işlemi sonuçlanır. Ancak bunun öncesinde şirketlerin etkin ve hızlı bir şekilde KVKK uyum projelerini başlatmaları ve tamamlamaları gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri sorumlusuna yüklediği bu yükümlülük, veri sorumlularının yanlış bilgiler girmesi sebebiyle iki defa ertelenmiştir. Zira girilen yanlış bilgiler nedeniyle birçok veri sorumlusuna yüksek idari para cezası kesilmesi söz konusu olacaktır. VERBİS’e kayıt sürecinde önemli olan kayıt işlemini yapmak değil, bu kaydın mevzuata uygun olmasıdır. Aksi halde salt idari para cezasından kaçınmak için bildirimler gerçekleştirildiğinde bu bildirimlerin aranan içeriği karşılamadığı Kurum tarafından kolaylıkla tespit edilebilmektedir bu nedenle Verbis kaydının bu alanda uzman hukukçular tarafından yapılması önem arz etmektedir.