DPC Kişisel Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Abonel Ol Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, DPC Kişisel Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“DPC”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://dpckisiselveri.com/ internet sitesinin Anasayfa’sında yer alan Abone Ol bölümünde abone olup güncel gelişmelerden ve DPC tanıtım, reklam, haber ve bültenlerinden haberdar olmak için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla DPC tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile DPC’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, DPC Kişisel Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile DPC Kişisel Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Başta KVKK alanında olmak üzere vermiş olduğumuz hukuki danışmanlık alanlarına ilişkin güncel gelişmelerden haberdar olmanız ve bu konulardaki aylık bültenlerimiz ile basındaki yer aldığımız haberler hakkında bilgi sahibi olabilmeniz adına abonelik kaydı altında söz konusu çalışmaları yürütmekteyiz. Ayrıca abonelik üzerinden göndereceğimiz reklam ve tanıtımlara ilişkin sizden gelen talepler üzerine teklif için hazırlık yapılabilmesi, teklifin oluşturulabilmesi, teklif verilebilmesi, olası danışmanlık ve iş ilişkisinin şartlarının belirlenebilmesi, sözleşme hazırlıkları gibi hususlarda iletişim kurabilmek, iş süreçlerinin yürütülmesi, denetimi, kontrolü, ilgili personellerden bilgi alınması, bilgi verilmesi, taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiyi oluşturabilmek, yorumlayabilmek, taahhüt ve beyan gibi kayıtların ispat edilebilmesi amacıyla da bu bölümde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşbu alanda DPC’nin basında yer aldığı haberleri ve hazırlamış olduğu aylık bültenleri bilginize sunmak, vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında güncel ve cazip fırsatlar içeren reklam ve tanıtımlarımız hakkında sizleri haberdar etmek, bu ve benzeri konularda sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek adına e-posta adresiniz ile sınırlı olmak suretiyle bizimle paylaştığınız kişisel veriniz işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde abonelik kaydı oluşturmak ile ve akabinde bu kanal üzerinden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, maliyet hesabı yapabilmek, fiyat teklifimizi araştırabilmek ve talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve analiz edilebilmesi, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren başta çözüm ortaklarımızla ve gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile https://dpckisiselveri.com/ alan adlı internet sitesinin Teklif Formu bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (DPC Kişisel Veri Güvenliği ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Yayım Tarihi: 02.06.2020