ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEYENLERİN VERBİS YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sağlık kuruluşları, faaliyetleri bakımından kişilerin pek çok verisini işlemektedir. Bunların başında sağlık verileri yer almaktadır. Sağlık verilerinin neler olduğu konusunda sayma yoluna gidilmemiştir. Hastanın öyküsü, tanılar ve tetkikler, tahliller, tedaviler, kullandığı ilaçlar ve kişinin sağlığına ilişkin her türlü verileri bünyesinde barındırmaktadır. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Örneğin hastaneler, eczaneler, diyetisyenler, psikologlar, diş hekimleri, ortopedistler ve bunun gibi özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumluları bünyelerinde pek çok sağlık verisi toplamakta, aktarmakta ve saklamaktadır. Bu kapsamda Kanun’un lafzı ile özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumluları; “kişisel veri işleme” faaliyetinde bulunmaktadır. Söz konusu veri işleme faaliyetini gerçekleştirirken, Kanun’un getirdiği usul ve esaslar ile yükümlülüklere uyulması gerekmektedir. Getirilen yükümlülüklerden birisi de, Veri Sorumluları Bilgi Sicil Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt zorunluluğudur.

Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih, 31.12.2021 ‘dir.

VERBİS’in doğru, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmesi için kişisel veri envanteri hazırlanması gerekmektedir. Kişisel veri envanteriniz, şirketinizde çalışan ve veriye temas eden her bir personelin iş sürecinin; hangi kişisel verileri topladığı, topladığı kişisel verilerin kime ait olduğu, topladığı kişisel verileri nerelere aktardığı, bu kişisel verileri sakladığı yeri ile söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ne gibi teknik ve/veya idari tedbirler aldığını içerecek şekilde detaylandırılmalıdır. Kişisel veri envanteri hazırlanması, başlı başına uzmanlık ve zaman gerektiren bir süreçtir. Bu noktada DPC Ceo’su Av. Sefa Karcıoğlu ve uzman ekibinden oluşan avukatlar, sizlerin tün ihtiyaçlarını giderecek, VERBİS kaydınızı tam ve eksizsiz bir şekilde tamamlayacaktır.

VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde; 39.337 ₺ – 1.966.862 ₺’ ye uzanan idari para cezaları verilebilmektedir. Söz konusu cezalar, her yıl yeniden değerleme oranına göre artış göstermektedir. Şirketinizi riske atmayın ve bir uzman avukat ekibimizle birlikte çalışın.

Verilen idari para cezalarının miktarından da anlaşılacağı üzere, VERBİS kayıtlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması, güncel tutulması ve kişisel veri envanteri ile yeknesak olması gerekmektedir. Bu kapsamda Av. Sefa Karcıoğlu ve uzman ekibinden oluşan avukatlarla VERBİS kayıt işlemlerinizi en doğru ve sistematik şekilde tamamlayabilirsiniz.