Yurtdışında yerleşik Tüzel kişilerin Türkiye’deki Şubeleri ile İrtibat Bürolarının Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkındaki Görüş Talebi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/07/2019 tarih ve 2019/225 sayılı Kararı

Kurul tarafından yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri ve yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat bürolarının veri sorumlusu sıfatını haiz olup olmadıklarına ilişkin yapılan inceleme neticesinde;

1-) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler açısından yapılan değerlendirmede; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veri sorumlusu, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış olduğundan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin, Türkiye’de kişisel veri işlediği anda Kanun anlamında veri sorumlusu sıfatını haiz oldukları ve veri sorumluları siciline kayıt olmaları gerektiği,

2-) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri açısından değerlendirmede; öncelikle bir yerin şube sayılabilmesi için merkeze bağımlı olma, dış ilişkilerde bağımsızlık, yer ve yönetim ayrılığı gibi kriterlerine bakılması gerektiği, bu kriterler incelendiğinde şubelerin bir tüzel kişiliği olduğundan söz edilemeyeceği değerlendirilmiştir. Ancak KVKK’na göre her ne kadar Sicile kayıt yükümlülüğü için veri sorumlusunun tüzel ya da gerçek kişi olması gerekmekte ise de; TTK 40 ıncı maddesine göre şubelerin yerli ticari işletmeler gibi tescil oldukları ve GDPR’ın 4 üncü maddesindeki veri sorumlusu olma kriterleri arasında “tüzel kişi” olmanın şart olarak öngörülmediği göz önünde bulundurularak, kişisel veri işleme süreçleri bakımından merkezden bağımsız bir şekilde Türkiye’de veri sorumlusu kriterlerine uygun olarak hareket eden bu şubelerin veri sorumlusu sayılacağı değerlendirilmiştir.

Bu durumda olan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri için Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2018/88 sayılı ve 2019/265 sayılı kararlarında yer alan “yıllık çalışan sayısı” ve “yıllık mali bilanço toplamı” kriterleri açısından yapılacak değerlendirme sonucunda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunup bulunmadığına karar verileceği, bu durumda olmayan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin ise Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunmadığına,

3-) Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat büroları açısından yapılan değerlendirmede; Türkiye’de irtibat bürosu açılabilmesi için şirket tüzel kişiliklerinin yabancı ülke kanunlarına göre kurulması ve kurulan irtibat bürolarının Türkiye’de ticari faaliyette bulunmaması gerektiği, irtibat bürolarının ticari faaliyet dışında haberleşme, fizibilite araştırması yapma, sosyal ve kültürel alanlarda bazı çalışmaları yürütme, şirketler arasında birleşme ve devirler için ön hazırlık yapma, tanıtım ve reklam, ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etme ve bu konular hakkında merkez firmaya bilgi verme amacı doğrultusunda açılan bürolar olması ve şube özelliği bulunmadığı hususu dikkate alındığında söz konusu irtibat bürolarının Sicile kayıt olma yükümlülüğünün bulunmadığına

Karar verilmiştir.

Kaynak : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5545/2019-225