KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

Yurt dışına veri aktarılması Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 9. Maddesinde düzenlemiştir.

KVKK MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
a) Yeterli korumanın bulunması,
b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. (Ülkemizde henüz Güvenli Ülkeler İlan Edilmemiştir.)

Yurt dışına veri aktarımı açık rıza veya hukuka uygunluk hallerinde yapılabilir. İlgili kişinin açık rızasının alınamadığı durumlarda ise; yurt dışına veri aktarımı yapılabilmesi için hukuka uygunluk sebepleri ile birlikte veri aktarımı yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olması veya aktarımın yapılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde;
1- Veri Sorumlusunun Yazılı Taahhüdü
2- Taahhüdün kurul tarafından onaylanması gerekir.
Ülkemizde henüz Güvenli ülkeler ilan edilmediği için açık rıza bulunmaması halinde yurtdışına veri aktarımı konusunda tek çözüm; veri sorumlusu ile yurt dışında veri alan arasında taahhütname hazırlanması ve hazırlanan taahhütnamenin kurula sunularak, kuruldan onay alınmasıdır.

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;
a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.
(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Taahhütname örneği kvkk.gov.tr adlı kurulun internet sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesinde yer alan taahhütname örneğinde yalnızca asgari unsurlar bulunmakta olup, şirketimizden danışmanlık alındığı takdirde örnek taahhütname metinleri paylaşılacaktır. Taahhütnamede taraflarca doldurulacak içeriğin her maddesinin ayrıntıları ile yazılarak, kişisel verilerin korunması kanununa uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Süreç içerisinde bu zamana kadar yapılan başvurularda kurul tarafından birçok eksiklik gözlemlediği kurul başkanı tarafından ifade edilmiştir. Eksiklerin birçok kısmının ise hukuki sebeplerin yer almamasından kaynaklandığı ve bu açıdan kurulun başvuruları inceleme açısından çok zorlanıldığı belirtilmiştir. Kurula Başvuruda bulunurken şirketin ne faaliyette bulunduğu hukuka uygunluk sebepleri imzalanan belgelerin yetkili kişiler tarafından imzalandığına ilişkin kanıtlayıcı evraklar sunulması gerekmektedir. Bu durumda hukuka uygunluk nedenlerin yalnızca yazılıp geçilmemesi nedenlerin somut durumla ayrıntılı biçimde ilişkilendirilerek açıklanması gerekmektedir. İlgili kişinin açık rızasının bulunması halinde taahhütname yapılmasına gerek yoktur.

Sağlık verilerine ilişkin yurt dışına aktarım konusunda çok sıkı şartlar vardır, şirketlerin ticari anlamda sağlık verilerini yurt dışına aktarmasının taahhütname ile aktarılması mümkün değildir. Ancak açık rıza ile yurtdışına aktarım yapılabilir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4236/Yurtdisina-Veri-Aktariminda-Veri-Sorumlularinca-Hazirlanacak-Taahhutnamede-Yer-Alacak-Asgari-Unsurlar